Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na softvérové produkty z produkcie spoločnosti KASTNER software s.r.o. Softvérovým produktom sa myslí licencia (právo) na používanie počítačového programu (ďalej len produkt).

2. Objednanie produktu

 • Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu alebo e-mailu sú záväzné.
 • Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 • Miestom dodania produktu je e-mailová adresa (a prípadne poštová adresa v prípade objednávky s dodaním poštou) uvedená kupujúcim v objednávke.
 • Vyplnením objednávky dává kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie zadaných údajov.

3. Dodanie produktu

 • Predávajúci dodá objednávajúcemu produkt do 10 pracovných dní od prijatia objednávky (spravidla však do druhého pracovného dňa), ak objednávajúci nepožadoval neskorší termín dodania alebo vybaveniu objednávky nebránia iné objektívne dôvody.
 • Dodaním produktu sa rozumie:
  • v prípade objednania elektronickej licencie - zaslanie licenčných informácií e-mailom a umožnenie stiahnutia programu z webu
  • v prípade objednania produktu s dodaním poštou – zaslanie licenčných informácií e-mailom a umožnenie stiahnutia programu z webu a súčasne zaslanie licenčných informácií a programu na CD poštovou zásielkou

4. Vrátenie produktu

 • Produkt je dodávka digitálneho obsahu, preto sa na neho nevzťahuje možnost odstúpenia od zmluvy do 14-tich dňov od prevzatia tovaru. Vrátenie je možné len pri tovaroch pri fyzickej distribúcii.
 • Softvér distribuovaný elektronicky nie je možné vrátiť. Elektronická distribúcia je automaticky súčasťou dodávky i v prípade objednávky produktu zasielaného poštou.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci vybaví objednávku a odošle produkt na e-mailovú adresu (adresu) kupujúceho.
 • Ak predávajúci nemôže vybaviť do 10 pracovných dní objednávku, ktorá bola uhradená vopred, vráti kupujúcemu uhradenú čiastku najneskôr do 7 dní od zistenia uvedenej skutočnosti na účet, ktorý bol použitý pri bezhotovostnej platbe, prípadne ktorý objednávajúci predávajúcemu oznámil, ak platbu vykonal iným spôsobom.
 • Toto ustanovenie se nevzťahuje na predplatné servisných služieb, ktoré okrem iného zahŕňajú aj licenciu na novšiu verziu programov. Úhrada sa vykoná vopred a licencia je dodaná v priebehu predplateného obdobia, po vydaní novej verzie programu.
 • Všetky osobné údaje uvedené v objednávke sú dôverné.

6. Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný uviesť v objednávke správne, pravdivé a kompletné údaje, tak aby objednávku bolo možné na ich základe vybaviť.
 • Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, v prípade že o to požiada. Predávajúci sa týmto zaväzuje vymazať údaje o kupujúcom z databázy. Toto ustanovenie sa netýka údajov, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie preukázateľnosti účtovných dokladov a evidencie vystavených licencií.

7. Ostatné ustanovenia

 • Ak nie je obchodnými podmienkami ustanovené inak, riadi sa obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim občianskym zákonníkom a autorským zákonom.

Späť na predchádzajúcu stránku