Časté otázky


Kontrolný výkaz pre DPH - informácie


Otázka:
Ako riešiť formulář kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty?

Odpoveď:
V súvislosti so zmenou Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, vás chceme upozorniť aj na následnú zmenu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), o nasledovných informáciách:
-povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. finančnej správe od 1.1.2014 má:

a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty
b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní

Viac informácií o zmene v elektronickej komunikácii poskytne FRSR.

Uvedené upozornenie okrem iného obsahuje aj informáciu, že od 1. 1. 2014 nebude možné z dôvodu zavedenia nového portálu finančnej správy doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb). V praxi to znamená, že je potrebné z FRSR podpísať novú zmluvu na základe, ktorej budete naďalej podávať daňové priznania aj vrátane kontrolného výkazu pre DPH.

Zároveň ako je spomenuté v dokumente vyššie uvedenom, bude: výpoveď starej dohody doručovaná všetkým dotknutým daňovým subjektom písomnou formou. Keď že vybraný okruh daňových subjektov bude od 1.1.2014 povinný doručovať písomnosti elektronicky, splnenie tejto povinnosti si zabezpečí u miestne príslušného správcu dane uzatvorením novej dohody podľa zákona č. 563/2009 Z. z. alebo bude doručovať písomnosti podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Spôsob, akým je možné uzatvoriť pri existujúcom registračnom čísle novú dohodu o doručovaní písomnosti nájdete na FRSR.

Späť na zoznam