Časté otázky


Export formulára od jedného klienta do druhého


Otázka:
Omylom som vytvoril formulár pre iného klienta, ako som pôvodne zamýšľal. Je možné formulár previesť/importovať alebo ho musím vytvoriť znova?

Odpoveď:
Tu je postup, ako previesť/importovať formulár od jedného klienta do druhého:

Príklad: Klient B obsahuje formulár, ktorý chcete previesť/importovať do klienta A

1. Postavte se kurzorom v okne klienti na formulár v klientovi B
2. Kliknite pravým tlačidlom myši, funkcia Export/Import a uložte súbor na disk (prípona XML)
3. Prepnite sa kurzorom v okne klienti na klienta, pre ktorého chcete formulár importovať (klient A)
5. Kliknite pravým tlačidlom myši, funkcia Export/Import (v okne Klienti) formulár uložte

V súčasnosti je možné taktiež využiť i hromadný export/import. Pomocou Ctrl+Ľavého tlačidla myši označte viac formulárov a zvoľte ponuku Export/Import. Súbor uložte na disk a prepnite se na klienta, pre ktorého chcete vykonať import. Kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte z ponuky funkciu Import a nastavte cestu k uloženému súboru.

Späť na zoznam