História aktualizácií programu FORM studio

2021


30. júla

Nové formuláre skupiny Registrácie | Dane - OSS. Ďalej formuláre Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia, Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 59 a § 60 zákona o DPH, Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa § 51g ods. 1 zákona, Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky podľa § 51g ods. 2 zákona.


9. marca

Vydaná nová verzia FORM studio 2021 (18.1.6) - drobné opravy a zmeny. Nový formulár - Oznámenie daňovníka o predľžení lehoty na podanie daňového priznania.


25. februára

Vydaná nová verzia FORM studio 2021 (18.1.5). Drobné zmeny a opravy - (opravena chyba ukončení programu bez uložeia formuláre pri obnovení z minimalizovaných okien). Nové formuláre skupiny Závislá činnosť. Nový formulár - Výkaz poistného a príspevkov.


16. februára

Nové formuláre - Daňové priznanie k DPH (platné od roku 2021), Kontrolný výkaz DPH, Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne, Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2020), Ohlásenie živnosti / žiadosť o koncesiu pre právnickú osobu, Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov, Mesačný výkaz poistného a príspevkov, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ.


27. januára

Nové formuláre - Daňové priznanie k DPFO Typ A (za rok 2020), Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2020), Daňové priznanie k DPPO (za rok 2020), Registračný list FO. Nové formuláre skupín Závislá činnosť, Sociálne poistenie a ďalšie. Aktualizácia daňového kalendára.


2020


2. novembra

Vydaná nová verzia FORM studio 2021 (18.1.3).


23. októbra

Vydaná nová verzia FORM studio 2021 (18.1.2). Oprava chyby pri spustení programu po novej inštalácii pre všetkých užívateľov. Nový formulár - Žiadosť o uvoľnenie výplaty a zvýšenie starobného dôchodku.


13. októbra

Vydaná nová verzia FORM studio 2021 (18.1.1). Zrýchlenie otvárania formulárov až o 50% (okrem prvého otvorenia), vylepšenie agendy Plán - doplnili sme ďalšie varianty filtrovania.


12. októbra

Nové formuláre skupín Sociálne poistenie, Spotrebné dane, Závislá činnosť a Zdravotné poisťovne.


7. februára

Nové formuláre - Daňové priznanie k DPH (platné od roku 2020), Súhrnný výkaz k DPH, Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení (platné od 1.1.2020) .


17. januára

Nové formuláre - Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2019), Daňové priznanie k DPPO (za rok 2019), Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014. Nové formuláre skupiny Závislá činnosť.


2019


19. decembra

Vydaná nová verzia FORM studio 2020 (ver. 17.1.2) - príprava interných funcií na formuláre roku 2020. Nový formulár - Registračný list zamestnávateľa.


14. októbra

Vydaná nová verzia FORM studio 2020 (ver. 17.1.1). Nové funkcie - Podpora viacerých monitorov, okná agend sú teraz nezávislé na hlavnom okne programu. Upozornenia a hlásenia programu sa zobrazujú v bočnom pruhu namiesto vyskakujúcich dialógov.


26. septembra

Nové formuláre skupíny Ostatné. Ďalej formuláre Zjednodušený sprievodný dokument, Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod, Oznámenie o príjmoch za rok 2018, Oznámenie o príjmoch.


22. februára

Nové formuláre skupín Závislá činnosť a Zdravotné poisťovne. Ďalej formuláre Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2018), Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia, Sprievodný list nebezpečných odpadov, Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.


16. januára

Vydaná nová verzia FORM studio 2019 (ver. 16.1.4) - daňový kalendár 2019, drobné opravy a zmeny. Nové formuláre - Daňové priznanie k DPFO Typ A (za rok 2018), Daňové priznanie k DPPO (za rok 2018) + prílohy.


2018


14. decembra

Vydaná nová verzia FORM studio 2019 (ver. 16.1.3) - drobné opravy a zmeny. Nové formuláre skupiny Sociálne poistenie.


7. novembra

Vydaná nová verzia FORM studio 2019 (ver. 16.1.2) - drobné opravy a zmeny. Do formulárov doplnené odkazy na zákony.


12. októbra

Vydaná nová verzia FORM studio 2019 (ver. 16.1.1). Nová funkcia - možnosť zaheslovania odosielaných formulárov. Nové formuláre skupiny Ochrana osobných údajov. Ďalej formuláre Pracovná zmluva, Registračný list FO, Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo ZČ podľa §39 ods. 5 (platné od 1.6.2018), Oznámenie o príjmoch za rok 2017.


16. mája

Vydaná nová verzia FORM studio 2018 (ver. 15.1.8). Aktualizácia obsahuje nové funkcie pre pomoc so zavedením GDPR. Nové formuláre skupiny Ochrana osobných údajov (GDPR). Ďalej formuláre Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne, Žiadosť o pridelenie osobitného osvedčenia pre daň daňovému zástupcovi podľa §69aa zákona o DPH, Oznámenie o príjmoch za rok 2017 (Dôvera+ ZP).


2. marca

Nové formuláre - Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách, Spotrebná daň z minerálneho oleja (platné od 1.2.2018), Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6.


2. februára

Vydaná nová verzia FORM studio 2018 (ver. 15.1.6) - daňový kalendár 2018, doplnená možnosť otvorenia zákonov - zakonypreludi.sk. Nové formuláre skupiny Závislá činnosť. Ďalej formuláre Daňové priznanie k DPH (platné od roku 2018), Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2017), Daňové priznanie k DPPO (za rok 2017) a formulár Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.


2017


7. decembra

Vydaná nová verzia FORM studio 2018 (ver. 15.1.4) - Drobné opravy a zmeny (v niektorých prípadoch nešlo zmazať klienta).


27. októbra

Vydaná nová verzia FORM studio 2018 (ver. 15.1.2). Nové formuláre - Spotrebná daň z bezdymového tabakového výrobku, Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP.


15. mája

Nové formuláre skupín Daňové formuláre/Ostatné a Závislá činnosť. Ďalej formuláre Poznámky k účtovnej závierke pre malú účtovnú jednotku, Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra, Oznámenie o príjmoch za rok 2016 (pre Dôvera+ ZP a Union ZP).


8. marca

Nové formuláre skupín Závislá činnosť a Sociálna podpora.


14. februára

Vydaná nová verzia FORM studio 2017 (ver. 14.1.7). Nové formuláre - Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (platné od 1.1.2017) + príloha.


27. januára

Nové formuláre skupiny Závislá činnosť. Ďalej formuláre Daňové priznanie k DPFO Typ A (za rok 2016), Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2016) a Evidenčný list pre fyzickú / právnickú osobu.


2016


20. októbra

Vydaná nová verzia FORM studio 2017 (ver. 14.1.3).


28. apríla

Nové formuláre - Kontrolný výkaz DPH (platný od 1.4.2016), Oznámenie o príjmoch za rok 2015.


17. marca

Nové formuláre - Spotrebná daň z tabakových výrobkov, Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.


16. februára

Zmena programu (ver. 13.1.8) - Zrýchlenie otváranie formulárov v sieti, dobné zmeny programu. Zmeny vo formulároch.


2. februára

Zmena programu (ver. 13.1.5) - Nová agenda Plán práce, jednoduchšie používanie opakovaných textov a aktualizáciu daňového kalendára. Nové formuláre Daňové priznanie k DPPO (za rok 2015), Oznámenie o príjmoch za rok 2015.


15. januára

Nové formuláre skupiny Závislá činnosť. Ďalej formuláre Daňové priznanie k DPFO Typ A (za rok 2015), Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2015), Príloha č. 1 k daňovému priznaniu k DPFO B (za rok 2015), Hromadný evidenčný list dôchodkového poistenia, Registračný list zamestnávateľa.


2015


1. decembra

Nové formuláre - Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2015), PDF dokument, Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu a1 pre štátneho zamestnanca , Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50.


2. októbra

Nové formuláre - Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014, Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne, Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 582/2004 , Všeobecné podanie k ÚZ (JÚ, PÚ, MÚJ).


1. októbra

Vydaná nová verzia FORM studio 2016 (ver. 13.1.1).


21. augusta

Nové formuláre - Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva , Všeobecné podanie k ÚZ - Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, Žiadosť o úhrnné pripisovanie dobierkových súm, Sťažnosť - subjekt CReg, Všeobecné podanie - spotrebné daně.


23. júna

Nové formuláre skupín Sociálne poistenie a Zdravotné poisťovne. Nový formulár Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.


29. mája

Nové formuláre - Všeobecné podanie - správa daní, Prehľad o peňažných tokoch (priama a nepriama metóda), Poštový poukaz na účet RI, Oznámenie o príjmoch za rok 2014.


21. apríla

Zmena programu (ver. 12.1.7) - V internom prehliadači PDF možnosť zväčšenia alebo zmenšenia pomocou klávesov Ctrl a plus, mínus alebo nula na numerickej kávesnici


17. apríla

Nové formuláre - Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa §39 ods. 5, Oznámenie o príjmoch za rok 2014.


20. marca

Nové formuláre skupiny Zdravotné poisťovne. Nový formulár Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia.


6. marca

Nový formulár - Sťažnosť - Daňový subjekt. Do formulárov DPFO A , DPFO B a DPPO doplnené elektronické podanie. Do formulárov účtovnej závierky doplnená anglická a nemecká variant tlače.


20. februára

Nové formuláre - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ, Oznámenie o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia.


6. februára

Nové formuláre - Poznámky k účtovnej závierke, Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovnú jednotku, Žiadosť o poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke.


27. januára

Nové formuláre - Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2014), Daňové priznanie k DPPO (za rok 2014), Všeobecné podanie - register, Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku.


9. januára

Nové formuláre - Daňové priznanie k DPFO Typ A (za rok 2014), Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky, Účtovná závierka v jednoduchom účtovnictve, Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje, Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo ZČ, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ, Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo ZČ, Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane.


2014


19. decembra

Zmena programu (ver. 12.1.4) - Vylepšený textový editor vo formulároch (údaje Poznámka a Informácie) a ďalšie drobné zmeny. Nové formuláre - Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, Účtovná závierka podnikateľov v PÚ (od 31.12.2014) , Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného, Výkaz preddavkov zamestnávateľa VšZP, Príloha k výkazu preddavkov zamestnávateľa VšZP, Prihláška poistenca.


30. októbra

Nový formulár - Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie Dôvera+ ZP.


29. októbra

Vydaná nová verzia FORM studio 2015 (ver. 12.1.3).


11. septembra

Zmena programu (ver. 11.1.14) - Príprava pre aktualizáciu na FORM studio 2015. Nové formuláre - Prihláška na vysokoškolské štúdium - bakalárske (prvý stupeň) alebo spojené (prvý a druhý stupeň v jednom celku), Prihláška na vysokoškolské štúdium - magisterské, inžinierske (druhý stupeň), Prihláška na vysokoškolské štúdium - doktorandské (tretí stupeň).


23. mája

Nové formuláre - Oznámenie o príjmoch za rok 2013, Oznámenie o príjmoch za rok 2013, Oznámenie o príjmoch za rok 2013.


11. apríla

Zmena programu (ver. 11.1.13) - Drobné opravy a zmeny. Nové formuláre - Spotrebná daň z tabakových výrobkov .


28. marca

Zmena programu (ver. 11.1.12) - Drobné opravy a zmeny. Nové formuláre - Oznámenie podľa § 44 ods. 3, Oznámenie podľa § 43 ods. 11.


21. marca

Nové formuláre - Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, Žiadosť o vrátenie poistného.


14. marca

Nové formuláre skupín Sociálne poistenie a Zdravotné poisťovne. Ďalej formuláre Poznámky k účtovnej závierke pre neziskovú účtovnú jednotku a Žiadosť o registráciu, vydanie povolenia na spotrebnú daň, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie a povolenia na spotrebnú daň.


7. marca

Nové formuláre - Poznámky k účtovnej závierke, Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovnictva, Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva a dalšie.


3. marca

Zmena programu (ver. 11.1.10) - Funkcie potrebné pre novú verziu Poznámok k účtovnej závierke. Nové formuláre skupín Sociálne poistenie a Zdravotné poisťovne. Ďalej formuláre Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty, Príkaz na úhradu SEPA.


14. februára

Zmena programu (ver. 11.1.9) - Změna bankovných účtov z lokálneho formátu na IBAN.


7. februára

Nové formuláre skupín Závislá činnosť, Sociálne poistenie, Zdravotné poisťovne. Nové formuláre Daňové priznanie k DPFO Typ B (za rok 2013), Daňové priznanie k DPPO (za rok 2013).


29. januára

Nové formuláre - Daňové priznanie k DPFO Typ A (za rok 2013), Spotrebná daň z minerálneho oleja, Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo ZČ. Do všetkých formulárov spotrebných daní doplnená možnosť exportu do XML pre elektronické podanie.


10. januára

Nové formuláre - Kontrolný výkaz DPH, Registračný list FO, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ, Univerzálne oznámenie poistenca.


2013


20. decembra

Zmena programu (ver. 11.1.5) - Zrýchlenie otvárania dialógu pre výber vytváraného formulára. Nové formuláre - Dohoda o brigádnickej práci študentov, Zápočtový list, Výkaz platiteľa dividend.


6. decembra

Zmena programu (ver. 11.1.3) - Doplnené editačné formuláre pre tabuľky v nastavení klienta; v editore formulárov možnosť náhľadu cudzojazyčných verzií cez symboly v stavovom riadku. Nové formuláre - Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2013), Registračný list FO, Oznámenie o príjmoch za rok 2013.


22. novembra

Nové formuláre - Žiadosť o zaradenie do evidencie obchodníkov s vybraným minerálnym olejom (+ prílohy).


15. novembra

Nové formuláre - Záznamy podľa § 70 ods. 6 zákona o DPH, Dohoda o elektronickom doručování, Žiadosť o prehodnotenie úrazovej renty z dôvodu zmeny poklesu pracovnej schopnosti, Žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v zmysle § 54 zák. č. 530/2011 Z. z., Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik – zánik platiteľa poistného štát.


5. decembra

Vydaná nová verzia FORM studio 2014 (ver. 11.1.2).
Zmena programu (ver. 10.3.4) - oprava zápisu licencie do registrov.


27. septembra

Nové formuláre skupín Sociálne poistenie a Účtovné, platobné. Ďalej formuláre Oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel a Čestné vyhlásenie za účelom preukázania zániku verejného zdravotného poistenia v SR.


13. septembra

Nové formuláre skupín Sociálne poistenie a Sociálna podpora.


23. augusta

Nové formuláre skupín Spotrebné dane a Účtovné, platobné. Ďalej formulár Poštový poukaz na adresu.


20. augusta

Zmena programu (10.3.2) - aktualizácia databázy a dátových súborov (dáta sa automaticky prevedú do nových štruktúr, pre zdilanie dát je potrebné urobiť update aplikačného servera). Zrychlenie programu v sieti a agendy klientov. Nová funkcia hľadania v klientoch, formulároch a dokumentoch. Zväčšovanie editačných prvkov v editoru formulárov - lupa. Nový volitelný vzhľad Office 2013. Dialej veľa menších zmien.


19. júla

Nové formuláre skupín Spotrebné dane a Poštové.


14. júna

Nové formuláre skupiny Sociálne poistenie.


7. júna

Nové formuláre - Obálka, Žiadosť o uvoľnenie výplaty, Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti, Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend .


24. mája

Nové formuláre skupiny Zdravotné poisťovne.


3. mája

Nové formuláre skupiny Zdravotné poisťovne, nový Podací lístok.


12. apríla

Nové formuláre - Žiadosť o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia Dôvera+ ZP, Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.


28. marca

Nové formuláre skupiny Zdravotné poisťovne.


22. marca

Nové formuláre skupiny Zdravotné poisťovne. Nový formulár Žiadosť o vystavenie form. E 101/PD A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ.


15. marca

Nové formuláre skupiny Zdravotné poisťovne.


1. marca

Zmena programu (10.2.6) - drobné zmeny a opravy. Nový formulár - Poznámky k účtovnej závierke.


22. februára

Nové formuláre: Nové výkazy pre neziskovú účtovnú jednotku platné za rok 2013. Ďalej formuláre Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty - tuzemská osoba, Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty - zahraničná osoba, Mesačný výkaz poistného a príspevkov (+ príloha) a Výkaz poistného a príspevkov (+ príloha).


15. februára

Změna programu (10.2.5) - oprava chyby při obnově dat ze zálohy po klientech, další drobné změny.


8. februára

Nové formuláre - Výkaz o majetku a záväzkoch (platný od 1.1.2013), Výkaz o príjmoch a výdavkoch (platný od 1.1.2013), Registračný list FO, Registračný list zamestnávateľa.


31. januára

Nové formuláre skupiny Závislá činnosť.


24. januára

Zmena programu (ver. 10.2.4) - oprava lokalizácie, daňový kalendár na rok 2013. Nové formuláre - Daňové priznanie k DPFO Typ B, Daňové priznanie k DPPO (patné od 1.1.2012), Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, Potvrdenie o príjmoch FO zo ZČ, o preddavkoch na daň za rok 2013.


11. januára

Nové formuláre - Daňové priznanie k DPFO Typ A, Prehľad o zraz. a odved. preddavkoch na daň z príjmov FO zo ZČ, Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo ZČ, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ.


2012


7. decembra

Nové formuláre - Sumárny zúčtovací výkaz, Žiadosť o povolenie na úhradu cien.


23. novembra

Menšie zmeny vo formulároch.


22. októbra

Nové formuláre skupiny Registrácie | Obchodný register. Ďalej formuláre Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty - skupina (+ príloha), Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Súvaha pre neziskovú účtovnú jednotku, Výkaz ziskov a strát pre neziskovú účtovnú jednotku, Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou, Oznámenie platiteľa príjmu o odvedení preddavku na daň a ďalšie.


24. júla

Nové formuláre skupiny Registrácie | Živnostenský register. Ďalej formuláre Žiadosť o výplatu nemocenskej dávky v hotovosti alebo na účet manžela (manželky) v banke, Žiadosť o výpis z účtu poistenca a zmeny v ďalších formulároch.


1. júla

Nové formuláre - Oznámenie poistenca / platiteľa poistného VšZP, Prihláška / odhláška poistenca. Aktualizácia programu - oprava chyby porušení uložených súborov při práci s archívom dokumentov cez Nastavení klienta.


3. júna

Nové formuláre - Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2008 (typ A, B, C, S a X) a formulár Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.


27. mája

Nové formuláre ročného zúčtovania poistného - Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie / o vystavenie dokladu o výške príjmu a o preddavkoch, Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom, Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca, Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov, Doklad o výške príjmu a preddavkoch na poistné.


19. mája

Nové formuláre skupiny Registrácie | Obchodný register. Ďalej formulár Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO zo ZČ a zmeny v ďalších formulároch.


24. apríla

Nové formuláre skupiny Registrácie | Obchodný register. Ďalej formuláre Daňové priznanie k DPH (platné od 1.4.2009), Súhrnný výkaz k DPH, Daňové priznanie k DPPO (od 1.1.2009), Príloha k daňovému priznaniu k DPPO IV. časti a zmeny v ďalších formulároch.


13. marca

Nové formuláre - Súvaha pre neziskovú účtovnú jednotku, Výkaz ziskov a strát pre neziskovú účtovnú jednotku, Výkaz o majetku a záväzkoch pre neziskovú účtovnú jednotku, Výkaz o príjmoch a výdavkoch pre neziskovú účtovnú jednotku, Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku, Prehľad o zraz. a odved. preddavkoch na daň z príjmov FO zo ZČ, Žiadosť o vydanie Európského preukazu zdravotného poistenia..


19. februára

Nové formuláre skupín Spotrebné dane a Štatistika. Ďalej formuláre Súvaha a Výkaz ziskov a strát platné od 1.1.2009, Evidenčný list dôchodkového poistenia, Poštový peňažný poukaz H, Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty a zmeny v ďalších formulároch.


6. februára

Nové formuláre Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre Zdravotné poisťovne Apollo ZP, Dôvera+ ZP, SZP, Union ZP. Ďalej formulár Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane a zmeny v ďalších formulároch.


22. januára

Nové formuláre - Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničnej osobe, Výpis z Daňového priznania za rok 2008. Aktualizácia formulárov skupín Mzdové, Poštové a Účtovné, platobné. Aktualizácia programu - kalkulačka, načtenie kurzu z ECB.


13. januára

Nové formuláre - Daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Aktualizácia formulárov skupín Poštové, Sociálne poistenie a Účtovné, platobné.

Späť na predchádzajúcu stránku