Form studio - formuláre v počítači

 • 586 formulárov + software
   
 • Vyplníte, vytlačíte, podáte.
  Automaticky, rýchlo a jednotne.

Vyskúšať zadarmo Kúpiť

Formuláre

Vo FORM studiu práve čaká 586 formulárov pripravených pomáhať vám s vyplňováním.

Zoznam formulárov, ktoré otvoríte vo FORM studiu kliknutím myšou

Ak potrebujete nájsť nejaký konkrétny formulár, použite radšej hľadanie vpravo hore. Máme ich naozaj veľa, tak nech s tým nestrácate čas.

Daňové formuláre

DPH

DPFO A

DPFO B

DPPO

Ostatné formuláre

DMV

Výkazy


Registrácie

Obchodný register

Živnostenský register

Dane

Účtovné, platobné


Osobné formuláre

Sociálne poistenie

Dôchodkové poistenie

Európská únia

Nemocenské poistenie

Poistné

Úrazové poistenie


Sociálna podpora

Sociálne dávky


Mzdové


Poštové formuláre


Doprava, colné záležitosti

Zdravotné poisťovne

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Zdravotné

Závislá činnosť

Majetkové dane

Daň z nehnuteľností

Spotrebné dane

Ostatné formuláre

Konkurz a reštrukturalizácia

Štatistika

Vzory dokumentov

Daňové

 • Dohoda o spôsobe doručovania písomností
 • Evidencia DPH - vzor 1
 • Evidencia DPH - vzor 2
 • Návrh na exekúciu
 • Odvolanie proti rozhodnutí daňového úradu
 • Oznámenie o nezapočítavaní kurzových rozdielov do základu dane
 • Oznámenie o vzniku,ukončení,zmene dane z motorových vozidiel
 • Oznámenie o vzniku,ukončení,zmene dane z pozemkov,stavieb
 • Oznámenie o vzniku,ukončení,zmene dane za užívanie verejného priestranstva
 • Oznámenie o zmene sídla spoločnosti
 • Oznámenie o zrušení stálej prevádzkarne
 • Oznámenie o zriadení stálej prevádzkarne
 • Oznámenie vzniku daňovej povinnosti k dani za psa
 • Oznámenie vzniku,ukončení,zmeny daň. povinnosti k dani za predajné automaty
 • Oznámenie výšky predpokladanej dane
 • Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovnú jednotku
 • Splnomocnenie na zastupovanie v daňovom konaní
 • Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty
 • Žiadosť o odsúhlasenie koeficientu DPH
 • Žiadosť o predĺženie lehoty v daňovom konaní
 • Žiadosť o vrátenie daňového preplatku
 • Žiadosť o zaujatie verejného priestranstva

Pracovné

 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 • Dohoda o kolektívnej hmotnej zodpovednosti
 • Dohoda o poukazovaní mzdy a iných peňažných plnení na osobný účet zamestnanca
 • Dohoda o skončení pracovnoprávneho vzťahu
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca z dôvodu nevyplatenia mzdy
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca zo zdravotných dôvodov
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z dôvodu absencie
 • Osobný dotazník
 • Oznámenie o poskytnutí jednorazovej finančnej výpomoci
 • Platový dekrét
 • Potvrdenie o dĺžke zamestnania a o zápočte dôb zamestnania - zápočtový list
 • Potvrdenie o návšteve lekára
 • Potvrdenie o prevzatí zverených predmetov
 • Potvrdenie o príjme
 • Potvrdenie o zamestnaní
 • Potvrdenie praxe
 • Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Pracovná zmluva
 • Pracovný poriadok
 • Prehlásenie o vykonávaní inej zárobkovej činnosti
 • Súhlas pracovného kolektivu - dodatok ku kolektívnej hmotnej zodpovednosti
 • Súhlas so zražaním stravných lístkov zo mzdy
 • Výpoveď zo strany zamestnanca
 • Výstupný list
 • Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na súkromné účely
 • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci
 • Žiadosť o poskytnutie odstupného
 • Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca

Účtovné

 • Dodatok k mandátnej zmluve
 • Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
 • Evidencia pohľadávok
 • Evidencia záväzkov
 • Evidenčný list IS - OOU
 • Harmonogram ÚZ
 • Inventarizačný zápis
 • Inventárna karta majetku
 • Inventárna karta zásob
 • Inventúra účtov
 • Likvidačný list faktúry
 • Likvidačný list faktúry II
 • Likvidačný list faktúry v JU
 • Mandátna zmluva
 • Odpisový plán DHM - zrýchlené daňové odpisy
 • Poučenie oprávnených osôb
 • Poverenie ZO
 • Protokol o zaradení DHM - pozemky
 • Protokol o zaradení DHM - stroje a zariadenia
 • Protokol o zaradení DHM - súbor hnuteľných vecí
 • Protokoly o vyradení a zaradení do užívania DHM všeobecný vzor
 • Príkaz na vykonanie inventarizácie účtov
 • Príkaz na vykonanie inventarizácie účtov menovanie inventarizačnej komisie
 • Registraturný poriadok
 • Registraturný poriadok - Centrálny a pomocný denník organizácie
 • Registraturný poriadok - Literárne informačné centrum
 • Registraturný poriadok - Návrh na vyradenie spisov
 • Registraturný poriadok - Reverz
 • Registraturný poriadok - Vyraďovací zoznam - spisy na priemyselné zničenie
 • Registraturný poriadok - Vyraďovací zoznam - spisy navrhnuté do trvalej archívnej starostlivosti
 • Registraturný poriadok - Výpožičný lístok
 • Registraturný poriadok - Zoznam spisov
 • Registraturný poriadok - Štítok s identifikačnými údajmi
 • Reklamačný protokol
 • Reklamačný protokol II
 • Rozpustenie nákladov na obstaranie zásob
 • Ročné zúčtovanie prídelu do SF
 • Skladová karta zásob
 • Skladová prevodka
 • Skladová príjemka
 • Skladová výdajka
 • Sprievodný list na predkladnie individuálnej účtovnej závierky do ZL pre ÚJ bez povinnosti auditu
 • Sprievodný list na predkladnie individuálnej účtovnej závierky do ZL pre ÚJ s povinnosťou auditu
 • Súhlas zamestnanca
 • Tvorba zákonnej rezervy nákladov - IÚD
 • Tvorba zákonnej rezervy nákladov na nevyčerpané dovolenky - IÚD
 • Tvorba zákonnej rezervy nákladov na prémie a odmeny - IÚD
 • Upomienka č. 1
 • Upomienka č. 2
 • Upomienka č. 3
 • Uzavretie účtov hlavnej knihy a prevod ich zôstatkov
 • Valné zhromaždenie - Listina prítomných akcionárov, vzor pre a. s.
 • Valné zhromaždenie - Listina prítomných spoločníkov, vzor pre spol. s r. o
 • Valné zhromaždenie - Návrh o predložení riadnej (mimoriadnej) indiv. ÚZ, vzor pre a. s.
 • Valné zhromaždenie - Návrh o predložení riadnej (mimoriadnej) indiv. ÚZ, vzor pre spol. s r. o
 • Valné zhromaždenie - Návrh o schválení výsledku hospodárenia, vzor pre a. s.
 • Valné zhromaždenie - Návrh o schválení výsledku hospodárenia, vzor pre spol. s r. o
 • Valné zhromaždenie - Voľba členov, vzor pre a. s.
 • Valné zhromaždenie - Voľba členov, vzor pre spol. s r. o
 • Valné zhromaždenie - Zápisnica zo zasadania, vzor pro a. s.
 • Valné zhromaždenie - Zápisnica zo zasadania, vzor pro spol. s r. o
 • Valné zhromaždenie, vzor pre a. s.
 • Valné zhromaždenie, vzor pre spol. s r. o
 • Vyhlásenie o mlčanlivosti
 • Vyúčtovanie úrokov z omeškania
 • Výkaz o spotrebe pohonných látok
 • Výročna správa
 • Zisťovanie výsledku hospodárenia pred zdanením
 • Zásoby, rozpustenie nákladov na obstaranie
 • Zúčtovanie stravných lístkov s DPH
 • Zúčtovanie stravovacích poukážok bez DPH JU vzor
 • Zúčtovanie stravovacích poukážok bez DPH vzor
 • Úprava výsledku hospodárenia na daňový základ